• រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានពេលវេលាកំណត់
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: ទទួលបានរហូតដល់ 40% សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗ