• ပရိုမိုးရှင်းကာလ: အချိန်အကန့်အသတ်မရှိပါ။
  • ဈေးရောင်း: ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီအတွက် 40% အထိ ရယူပါ။