• Сурталчилгааны хугацаа: Хязгаарлагдмал хугацаа байхгүй
  • Урамшуулал: Худалдаа бүрт 40% хүртэл урамшуулал аваарай