• பதவி உயர்வு காலம்: வரையறுக்கப்பட்ட நேரம் இல்லை
  • பதவி உயர்வுகள்: ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் 40% வரை பெறுங்கள்