2013-nji ýylda başlanan we ştab-kwartirasy Keýman adalarynda ýerleşýän Gate.io diňe bir meşhur we abraýly kripto alyş-çalşygy bolman, eýsem oýnuň iň köne oýunçylaryndan biridir. Saýlamak üçin 1700-den gowrak kripto bar, Gate.io köp sanly söwda mümkinçiliklerini hödürleýär. Ösen ýer we gelejek bazary we pes söwda tölegleri bilen, Gate.io dünýäniň çar kripto söwdagärleri üçin iň esasy saýlawdyr.

Gate.io Çalt syn

Iň gadymy we iň abraýly cryptocurrency söwda platformalarynyň biri hökmünde Gate.io- nyň repertuarynda birnäçe önüm bar. Kripto satyn almak we ýer bazarynda saklamak isleseňiz ýa-da geljekki bazarda söwda etmek isleseňiz, Gate.io täze we ösen kripto söwdagärleri üçin aýratyn söwda platformasyny hödürleýär. Weöne bu ýerde hatda ýüzüni çyzamzok.

Gate.io-yň ulanyjylaryna hödürleýän teklipleri bilen diňe gaty az alyş-çalyş edip biler. Söwda botlary, tygşytlylyk hasaplary, göçürme söwdasy, aksiýa, suwuk we bulut gazyp almak we başgalar bilen passiw girdeji gazanyp bilersiňiz. Kriptoňyzy nagt tölemezden sarp etmek isleseňiz, kripto wiza kartoçkasy bolan “Gate Card” üçin ýüz tutup bilersiňiz. NFT höwesjeňleri üçin Gate.io hatda ýörite NFT bölümini hödürleýär, bu ýerde göze görünmeýän bellikleri satyn alyp we satyp bilersiňiz.

Eger bu ýeterlik däl bolsa, Gate.io 100 dollara çenli hoş geldiňiz we söwda bonuslaryny hödürleýär . Bu “Gate.io” synynda köp zatlarymyz bar, şonuň üçin has giňişleýin sözlemezden, aýratynlyklara geçeliň!

Gate.io, dünýäniň dürli kripto söwdagärleri üçin iň esasy saýlawdyr. 13 milliondan gowrak müşderi söwda platformasyna ynanýarlar we gündelik söwda mukdary yzygiderli 4 milliard dollardan geçýär we Gate.io-ny göwrüm boýunça tertipleşdirilen biresalaryň arasynda birinji orunda goýýar.

Gate.io syn

Gate.io Taraby we zyýany

Taraz

 • Söwda etmek üçin 1700-den gowrak kripto
 • Söwda tölegleri pes
 • Bagyşlanan ýer we gelejek bazary
 • 50+ FIAT walýutasy goldaýar
 • Ajaýyp söwda interfeýsi

Garamaýan taraplary

 • FIAT yzyna alynmaýar
 • KYC talap edilýär
 • Çylşyrymly hasap interfeýsi

Gate.ioSöwda aýratynlyklary

Spot söwdasy

“Gate.io” spot bazarynda kriptolary aňsatlyk bilen satyn alyp we satyp bilersiňiz. “Tradingview”, janly sargyt kitaby we söwda taryhy bilen işleýän janly diagrammalar bilen ýönekeý we täsirli interfeýs, birkemsiz söwda tejribesini üpjün edýär . Diňe bu däl, söwda etmek üçin elýeterli 1700 kriptografik walýutadan birini saýlamak bilen zaýalanýarsyňyz . Söwda aktiwleriniň bu dürli görnüşi bilen başga bir exchangeany deňeşdirip bolmaýar.

Mundan başga-da, diňe bir USDT bilen däl-de, BTC we ETH jübüt söwdasyny aňsatlaşdyrýan söwda nokatlaryny satyp bilersiňiz. Diýmek, diňe BTC / USDT däl, BTC / ETH ýa-da ETH / BTC bilen söwda edip bilersiňiz. Şuňa meňzeş jübütleri ulanmak bazara bitarap söwdany mümkin edýär, sebäbi bazar tendensiýasyndan (ýokary ýa-da aşak) girdeji gazanmaýarsyňyz, ýöne iki aktiwiň deňeşdirilen ýerine ýetirişinden peýdalanýarsyňyz.Gate.io synHas köp satyn alyş güýjüne eýe bolmak isleseňiz, 10x çenli güýji bolan ýer bazarynda margin söwdasyny ulanyp bilersiňiz . Gate.io-da ýer söwdasy barada iň gowy zatlaryň biri, saýlanan aktiwlerde ýok söwda tölegidir . 2023-nji ýylyň başynda Gate.io 20-den gowrak dürli kripto üçin ýer bazarynda 0% töleg söwdasyny hödürledi.

Geljekdäki söwda

Gate.io-daky gelejek bazary, näme edýändiklerini anyk bilýän tejribeli söwdagärler üçin döredildi . Aýsberg, IOC, Diňe Post, GTC, IOC we FOK ýaly iň ösen sargyt görnüşleri goldanýar. Maýaňyz howp astyndadygy sebäpli bu sargyt görnüşleri bilen tanyş boluň . Bir ýalňyş basmak, köp pul ýitirip biler.

185 gelejek söwda jübüti bilen , 100x-e çenli aralyk bilen söwda edip boljak kripto-lary saýlap bilersiňiz . Söwda interfeýsi barada aýdylanda, Gate.io hiç hili päsgelçiliksiz ýa-da tor meselesi bolmazdan gowy işleýändigine göz ýetirdi.

Söwda interfeýsiniň esasy tankytlarynyň biri, gowy dizaýn edilmedik ýagtylyk re modeimi, şonuň üçin gije / garaňky re toime geçiň . Gate.io-daky garaňky re theim, söwda tejribelerini köpeldýär we gözüňize seretmegi has ýakymly edýär. “Tema” wyklýuçateli bilen ýokarky sag burçda ýagtylyk re modeiminden garaňky re modeime geçip bilersiňiz.Gate.io synSöwda interfeýsiniň gurluşyny üýtgetmek isleseňiz, degişli meýdany aňsatlyk bilen süýräp we taşlap bilersiňiz, şeýle hem has uly ýa-da kiçi edip bilersiňiz. Geljekde söwda tölegleri öndürijiler üçin 0.015% we alyjylar üçin 0,05% , Gate.io kripto giňişliginde iň pes töleglere eýe.

Bu, Gate.io-da gündelik söwdany gaty amatly edýär . Söwda tölegleriniň täsiri barada has giňişleýin öwrenmek isleseňiz, söwda töleglerini hem göz öňünde tutýan erkin söwda girdeji simulýatorymyzy barlamagy maslahat berýäris. Söwda töleglerinde bary-ýogy 0.01% tapawudyň näderejede bolup biljekdigine geň galarsyňyz.

Söwda göçüriň

Täze söwdagärler üçin göçürme söwda aýratynlygy birneme passiw girdeji gazanmagyň ajaýyp usuly bolup biler . Işlerini seljereniňizden soň, iň ýokary söwdagärleri saýlap bilersiňiz . Olaryň aýlyk girdejileri, winrate, çekilmegi, dolandyrylýan emläkleri we başgalar barada düşünje alarsyňyz.

Göçürme söwdasyna başlamazdan ozal, söwdagärleri kör görmezden ozal dogry gözleg geçirmegiňizi we göçürme söwdagäre ýitirip boljak zatlaryňyzdan has köp pul goýmagyňyzy haýyş edýäris. Maksat, kän töwekgelçilik etmän pes, ýöne yzygiderli girdeji getirýän ygtybarly söwdagär tapmak.

“Gurluşyk söwdagärleri” diýlip atlandyrylýanlar 250-e çenli yzarlaýjy alyp biler. Şol çäk ýetilen halatynda olar basyp alnan diýip bellenerler. oňat söwdagärler köplenç meşgullanýar , şonuň üçin iň oňat söwdagärleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny yzygiderli barlamaly bolarsyňyz.Gate.io syn

Gate.ioSöwda tölegleri

Gate.io iň amatly cryptocurrency biresalarynyň biri hökmünde buýsanýar. Spot bazaryndasaýlanan jübütlerde 0% töleg bilen söwda edip bilersiňiz . Diýmek, töleglere ýekeje teňňäni hem ýitirmän sanly aktiwleri satyn alyp we satyp bilersiňiz. Beýleki nokat jübütleri üçin adaty töleg nyrhy 0,2%, alyjy bolsa 0,2%. “Gate.io” (GT) nyşanyny tutanyňyzda, 25% arzanladyşy işjeňleşdirip bilersiňiz we iň ýokary töleg 70%.Gate.io syn

Geljekdäki tölegler hem oýundaky iň pes. 0.015% öndüriji we 0,05% alyjy geljekki söwda tölegleri bilen , Gate.io başlangyç we ösen söwdagärler üçin ajaýyp kripto söwda platformasyny hödürleýär.Gate.io syn

30 günlük gelejekdäki söwda mukdaryna esaslanyp, tölegleriňizi 0% öndürijä we 0.02% alyja çenli peseldip bilersiňiz. Gate.io-da bellemeli esasy bir zat, tölegleri aýyrmak üçin talaplaryň gaty pes bolmagy , 30 günüň içinde diňe 60 000 dollar söwdadan soň töleg arzanladyşlaryny alyp bilersiňiz. Bu aňsatlyk bilen ýerine ýetirilip bilner we çalt ulalýar. Gate.io töleginiň doly tertibini şu ýerden gözläp bilersiňiz .

Gate.io interfeýsi we dizaýny

Gate.io rahat we oňat söwda platformasyny döretmek üçin ähli zady etdi . Yza galmak, näsazlyklar ýa-da beýleki ulgam meselelerine duş gelmedik .Web sahypasy hemişe durnukly bolup, Gate.io-da söwda özüne çekiji ýaly işleýär.

Şeýle-de bolsa, “Gate.io” -da saýlamaly önümleriň şeýle giň repertuary barlygy sebäpli, täze başlanlar üçin platforma gezip, gözleýän zadyny tapmak ajaýyp bulaşyk bolup biler . Ulanyjy-dostluk nukdaýnazaryndan Gate.io gaty pes çykyş edýär.

Umumy teklipler we platformanyň öndürijiligi oýnuň başynda durýar, şonuň üçin tejribeli kripto söwdagäri bolsaňyz, Gate.io bilen hezil edersiňiz. Täze başlanan söwdagärler üçin platformanyň işleýşine we dolandyryş panellerinde nädip gezmelidigine düşünmek üçin birnäçe wagt gerek bolup biler. Gate.

Gate.io goýumlar we pul serişdeleri

Kripto goýumlary we pul serişdeleri

Gate.io-daky kripto goýumlary mugt. Gate.io hasabyňyza pul goýmazdan ozal şahsyýetiňizi barlaň.

DUNDURYŞ: Goýumlar elmydama mümkin bolsa-da, KYC bolmasa puluňyzy yzyna alyp bolmaz!

Mundan başga-da, söwda edeniňizden başga hiç hili kripto merkezleşdirilen alyş-çalyşda saklamagy maslahat bermeýäris. Kriptoňyzy olar bilen söwda etmeýän wagtyňyz gapjykda saklamak iň gowusydyr.

Kriptolary yzyna almak isleseňiz, töleg saýlan kripto we toruňyza esaslanýar. Bu her teňňe üçin düýbünden başga. Ibermek üçin iň arzan kriptolardan biri, 0,5-1 dollar aralygyndaky TRC20 torunyň üsti bilen USDT. KYC derejäňize esaslanyp, bir günde 2 000 000 $ ( KYC2 ) $ 8,000,000 ( KYC3 ) kripto alyp bilersiňiz.

FIAT goýumlary we pul serişdeleri

Gate.io-da kripto satyn almak isleseňiz, kredit kartoçkaňyz ýa-da bank hasabyňyz bilen edip bilersiňiz . Üçünji tarap töleg üpjün edijileriniň kredit kartoçkalary üçin has ýokary töleg alýandyklaryna üns beriň. Bank geçirimleri has haýal, ýöne şonuň üçin has amatly. Gynansagam, Gate.io FIAT-yň yzyna alynmagyny goldamaýar .

Gate.ioKYC barlamak talaplary

Gate.io-da söwda etmek, goýmak we yzyna almak üçin ulanyjylar şahsyýetini barlamaly. Gate.io-da üç sany KYC derejesi bar.Gate.io-a ýazylanyňyzdan soň KYC amalyny gutarmagyňyzy maslahat berýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda başlap bilersiňiz.

1-nji we 2-nji dereje KYC raýatlygyňyzy, ýaşaýan ýurduňyzy, familiýaňyzy, familiýaňyzy, şahsyýet belgiňizi we şahsyýetiňizi surata alyp, ýüzüňizi tanap bilýän enjamy talap edýär.

3-nji dereje KYC üçin salgyňyzy tassyklamaly . Munuň üçin bank hasabaty ýa-da kommunal tölegleri ýaly soňky resminamalary berip bilersiňiz.Gate.io syn

Gate.ioHasap howpsuzlygy

Gate.io hasabyňyzy goramak üçin birnäçe gorag gatlaklaryny gurmaly.2FA barlagy awtomatiki usulda talap edilmelidir. Diýmek, her gezek Gate.io hasabyňyza gireniňizde e-poçtaňyzda 6 sanly tassyklama kody alarsyňyz . Bu kod bolmasa hasabyňyza girip bilmersiňiz. Derrew görülmeli ýene bir möhüm howpsuzlyk çäresi, Google Authenticator-y telefonyňyz bilen işjeňleşdirmek, size 6 sanly giriş koduny hem berer.

Galp e-poçtalardan goramak üçin, balykçylyga garşy kod gurup bilersiňiz . Fişinge garşy kod, saýlap boljak özboluşly kod bolup, alýan her Gate.io e-poçtaňyzda üpjün ediler. E-poçta koduny görüp bilmeseňiz, onuň galp e-poçta bolandygyny bilersiňiz. Gate.io-da işjeňleşdirmek üçin goşmaça, has ösen howpsuzlyk aýratynlyklary bar:

 • Gaznanyň paroly
 • Ak sanawly salgylar
 • Ygtyýarly enjamlar
 • SMS barlamak

Gate.io-nyň mümkin bolan iň ýokary howpsuzlygy üpjün etmek isleýändigini aýdyň aýdyp bilersiňiz. Her bir alyş-çalyşda bu ösen aýratynlyklar ýok. Galp işlerden gorag hökmünde çykyş ederler.Gate.io syn

Gate.io F.inans önümleri

Diňe ajaýyp söwda platformasyny hödürlemekden başga-da, Gate.io passiw girdeji üçin girdeji gazanmak üçin iň giňişleýin teklip (Binance bilen bilelikde) bar . Gate.io, karz bermekden başlap, karz bermeklige çenli dürli mümkinçilikler bilen, bazara yzygiderli gözegçilik etmezden, kripto paýnamalaryňyzy ösdürmek üçin köp mümkinçilikleri hödürleýär. Gate.io-da iň meşhur maliýe we gazanç önümleri:

 • Bulut magdançylygy
 • Suwuk magdan
 • Oturmak
 • Karz beriň
 • HODL gazan

Gate.io syn

Gate.io debit kartoçkasy

Kripto söwda girdejisini her gezek bankyňyza gaýtarmazdan sarp etmek isleseňiz, Gate.io size Gate Visa kartoçkasyny ýapdy. “ Gate Card” , dünýäde satyn almak üçin ulanyp boljak kripto debet Visa kartasydyr .

Iň gowusy? Kartany diňe Gate.io hasabyňyzdan dolandyryp bilersiňiz. Kartaňyz gerek wagty derrew kripto geçiriň we halaýan harytlaryňyzy satyn alyň.

Gate.io hatda satyn almalaryňyzda 1% USDT nagt pul hödürleýär ! Gate.io kartoçkasyna ýüz tutmak üçin garaşyş sanawyna goşulmaly we Jumio bilen şahsyýetiňizi tassyklamaly. Munuň üçin şahsy maglumatlaryňyzy we şahsyýetnamaňyzy, pasportyňyzy ýa-da sürüjilik şahadatnamaňyzy talap edýär. 2023-nji ýyldan başlap, “Gate.io” kartoçkasy diňe Europeanewropa ykdysady sebtiniň müşderileri üçin elýeterlidir .Gate.io syn

Gate.ioBaşlangyç zolagy

Täze söwdagärler üçin “Gate.io” -da käbir ýönekeý işleri ýerine ýetirendigi üçin 100 dollara çenli uly baýrak bar. Islendik sylaga mynasyp bolmak üçin ilki bilen şahsyýetiňizi tassyklamaly. Ondan soň, Gate.io başlangyç zonasynda bonuslary açmak üçin goýum goýup we söwda edip bilersiňiz. 100 dollarlyk bonus, geljekki bazarda söwda etmek üçin ulanyp boljak hakyky pul, ýöne ony yzyna alyp bilmersiňiz. Emma bu bonusdan gazanan girdejiňiz siziňki we platformadan yzyna alnyp bilner.

Mundan başga-da, Gate.io demo hasaby bilen meşgullanmak üçin ulanyp boljak goşmaça baýraklary we testnet belliklerini hödürleýär. Bu, başlangyç söwdagärleri goldamagyň, hakyky puluň ýitip bilmejek howpsuz ýerini üpjün etmegiň ýene bir ajaýyp usulydyr. Bonusa eýe bolmak üçin berjaý etmeli birnäçe düzgüniňiz bar. Bonus diňe 7 günüň dowamynda elýeterlidir , şonuň üçin derrew ulanmagy unutmaň.Gate.io syn

Gate.ioKömek merkezi

Kömek merkezinde, Gate.io täze başlanlar üçin giňişleýin gollanmalary we okuw gollanmalaryny hödürleýär. “Kripto nädip satyn almaly” ýa-da “Spot söwdasyny nädip alyp barmaly” ýaly esasy işler üçin ädimme-ädim gollanmalary tapyp bilersiňiz. Bular kripto giňişligine, esasanam Gate.io platformasynyň işleýşine has gowy düşünmäge kömek edip biler. Justaňy işe başlasaňyz, kömek merkezini synap görüň.

Gate.io syn

Netije

Gate.io tutuş kripto giňişliginde iň giňişleýin kripto hyzmatlaryndan biridirGiňişleýin we geljekki bazarlarda ösen söwda aýratynlyklary, göçürme söwdasy we passiw girdeji mümkinçilikleri bilen Gate.io 100-den gowrak ýurtdan gelen söwdagärler üçin iň esasy saýlawdyr.

10 milliondan gowrak ulanyjy we gündelik söwda mukdary 10 + milliard dollar bolan dünýäniň dürli künjeklerinden kripto söwdagärleri bir exchangea ynanýarlar. Töleg gurluşy adalatly we elýeterli, saýlanan nokat jübütlerinde hatda 0% töleg we kripto giňişliginde iň pes gelejek söwda tölegleri bar.

Gate.io interfeýsi, Gate.io hünärmen söwdagärler üçin döredilenligi sebäpli köp maglumat bilen üpjün edildi. Täze başlanlar üçin Gate.io-dan doly potensialy nädip çykarmalydygyny kesgitlemek kyn, ýöne öwrenilenden soň, Gate.io kripto bilen baglanyşykly hemme zat üçin iň esasy saýlawdyr.Gate.io syn

Sorag-jogap

Gate.io KYC talap edýärmi?

Hawa, Gate.io KYC barlagyny talap edýär. Otherwiseogsam, Gate.io platformasyndaky beýleki önümleri söwda edip, yzyna alyp ýa-da ulanyp bilmersiňiz.

Gate.io kanunymy?

Hawa, Gate.io ýerli kanunlara laýyk gelýän kanuny kripto alyş-çalşygydyr. Şol sebäpli Gate.io her ýurtda elýeterli däl.

Gate.io tölegleri näme?

Saýlanan tölegler saýlanan aktiwler üçin 0%, galanlary üçin 0,2% (öndüriji we alyjy). Geljekdäki bazarda 0.015% öndüriji we 0,05% alyjy üçin pes töleg töleýärsiňiz.

D oes Gate.io ABŞ raýatlaryna rugsat berýärmi?

, Ok, ABŞ raýatlaryna Gate.io ulanmaga rugsat berilmeýär.

Thank you for rating.