Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
“Cryptocurrency” söwdasyna syýahatyňyzy ygtybarly bir exchangeada hasap açmak bilen başlaýar we Gate.io iň ileri tutulýan zat hökmünde giňden tanalýar. Bu gollanma, üstünlikli söwda tejribesiniň düýbüni tutup, Gate.io hasaby döretmek we serişdeleri bökdençsiz goýmak boýunça ädimme-ädim ädim hödürleýär.

Gate.io-da hasaby nädip açmaly

E-poçta ýa-da telefon belgisi bilen Gate.io hasaby nädip açmaly

1. Gate.io web sahypasyna giriň we [Hasaba girmek] düwmesine basyň .
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
2. [E-poçta] ýa-da [Telefon belgisi] saýlaň we e-poçta salgyňyzy ýa-da telefon belgiňizi giriziň. Soň bolsa, hasabyňyz üçin ygtybarly parol dörediň. [Resurduň / ýaşaýan sebitiňizi]

saýlaň , gutujyga basyň we [Hasaba girmek] düwmesine basyň. 3. Barlag penjiresi açylýar we tassyklama koduny doldurýar. E-poçtaňyzda ýa-da telefonyňyzda 6 sanly tassyklama kody alarsyňyz. Soňra [Tassyklamak] düwmesine basyň . 4. Gutlaýarys! E-poçta ýa-da telefon belgisi arkaly Gate.io hasaby üstünlikli döretdiňiz.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Google hasaby bilen Gate.io hasaby nädip açmaly

1. Gate.io web sahypasyna giriň we [Hasaba girmek] düwmesine basyň .
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
2. Hasaba alyş sahypasynyň aşagyna aýlaň we [Google] düwmesine basyň.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
3. Giriş penjiresi açylar, bu ýerde e-poçta salgyňyzy ýa-da Telefonyňyzy girizip, [Indiki] düwmesine basmaly bolarsyňyz.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
4. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we [Indiki] düwmesine basyň. 5. Google hasabyňyz bilen girjekdigiňizi tassyklamak üçin [Dowam et]
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
düwmesine basyň . 6. Täze hasap döretmek üçin maglumatlaryňyzy dolduryň. Gutujyga basyň we [Hasaba girmek] düwmesine basyň. 7. Barlamak işini tamamlaň. E-poçtaňyzda 6 sanly tassyklama kody alarsyňyz. Kody giriziň we [Tassyklamak] düwmesine basyň. 8. Gutlaýarys! Goggle arkaly Gate.io hasaby üstünlikli döretdiňiz.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

MetaMask bilen Gate.io hasaby nädip açmaly

Gate.io-da MetaMask arkaly hasap ýazmazdan ozal, brauzeriňizde MetaMask giňeltmesi bolmaly.

1. Gate.io web sahypasyna giriň we [Hasaba girmek] düwmesine basyň .
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
2. Hasaba alyş sahypasynyň aşagyna aşak aýlaň we [MetaMask] düwmesine basyň.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly3. Giriş penjiresi açylar, bu ýerde MetaMask bilen birikmeli, birikdirmek isleýän hasabyňyzy saýlaň we [Indiki] düwmesine basyň.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
4. Saýlanan hasabyňyz bilen birikmek üçin [Birikdirmek]
düwmesine basyň . 5. MetaMask şahsyýetnamasyny ulanyp ýazylmak üçin [Täze derweze hasaby döretmek] düwmesine basyň . 6. [E-poçta] ýa-da [Telefon belgisi] saýlaň we e-poçta salgyňyzy ýa-da telefon belgiňizi giriziň. Soň bolsa, hasabyňyz üçin ygtybarly parol dörediň. [Resurduň / ýaşaýan sebitiňizi] saýlaň , gutujyga basyň we [Hasaba girmek] düwmesine basyň. 7. Barlag penjiresi açylýar we tassyklama koduny doldurýar. E-poçtaňyzda ýa-da telefonyňyzda 6 sanly tassyklama kody alarsyňyz. Soňra [Tassyklamak] düwmesine basyň . 8. MetaMask [Gol çekmek haýyşy] açylar, dowam etmek üçin [Bellige] basyň . 9. Gutlaýarys! MetaMask arkaly Gate.io hasaby üstünlikli döretdiňiz.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmalyGate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly


Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Telegram bilen Gate.io hasaby nädip açmaly

1. Gate.io web sahypasyna giriň we [Hasaba girmek] düwmesine basyň .
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
2. Hasaba alyş sahypasynyň aşagyna aýlaň we [Telegram] düwmesine basyň.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
3. Açylýan penjire peýda bolar, Gate.io-a ýazylmak üçin Telefon belgiňizi giriziň we [NEXT] düwmesine basyň.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
4. Talaby Telegram programmasynda alarsyňyz. Bu haýyşy tassyklaň 5. Telegram şahsyýetnamasyny ulanyp, Gate.io-a ýazylmagyny dowam etdirmek üçin [ACCEPT]
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
düwmesine basyň . 6. [E-poçta] ýa-da [Telefon belgisi] saýlaň we e-poçta salgyňyzy ýa-da telefon belgiňizi giriziň. Soň bolsa, hasabyňyz üçin ygtybarly parol dörediň. [Resurduň / ýaşaýan sebitiňizi] saýlaň , gutujyga basyň we [Hasaba girmek] düwmesine basyň. 7. Barlag penjiresi açylýar we tassyklama koduny doldurýar. E-poçtaňyzda ýa-da telefonyňyzda 6 sanly tassyklama kody alarsyňyz. Soňra [Tassyklamak] düwmesine basyň . 8. Gutlaýarys! Telegram arkaly Gate.io hasaby üstünlikli döretdiňiz.

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly


Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly


Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

_

Gate.io programmasynda Gate.io hasaby nädip açmaly

1. Google Play Dükanynda ýa-da App Store- da söwda üçin hasap açmak üçin Gate.io programmasyny gurmaly .
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
2. Gate.io programmasyny açyň, [Profil] nyşanyna basyň we [Hasaba girmek] düwmesine basyň .
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
3. [E-poçta] ýa-da [Telefon] saýlaň we e-poçta salgyňyzy ýa-da telefon belgiňizi giriziň. Soň bolsa, hasabyňyz üçin ygtybarly parol dörediň. [Resurduň / ýaşaýan sebitiňizi]

saýlaň , gutujyga basyň we [Hasaba girmek] düwmesine basyň. Bellik :

 • Parolyňyzda bir baş harp we bir belgini goşmak bilen azyndan 8 simwol bolmaly .
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
4. E-poçtaňyzda ýa-da telefonyňyzda 6 sanly tassyklama kody alarsyňyz. Soňra kody giriziň, [Tassyklamak] düwmesine basyň . 5. Gutlaýarys! Telefonyňyzda Gate.io hasaby üstünlikli döretdiňiz. Ora-da Telegram ulanyp, Gate.io programmasynda ýazylyp bilersiňiz.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmalyGate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

_

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Näme üçin Gate.io-dan e-poçta alyp bilemok?

Gate.io-dan iberilen e-poçtalary almaýan bolsaňyz, e-poçtaňyzyň sazlamalaryny barlamak üçin aşakdaky görkezmelere eýeriň:

1. Gate.io hasabyňyzda hasaba alnan e-poçta salgysyna girdiňizmi? Käwagt enjamyňyzdaky e-poçtaňyzdan çykyp bilersiňiz we şonuň üçin Gate.io e-poçtalaryny görüp bilmersiňiz. Hasaba giriň we täzeläň.

2. E-poçtaňyzyň spam bukjasyny barladyňyzmy? E-poçta hyzmat üpjün edijiňiziň Gate.io e-poçtalaryny spam bukjasyna basýandygyna göz ýetirseňiz, Gate.io e-poçta salgylaryny ak sanawda görkezip, olary “howpsuz” diýip belläp bilersiňiz. Ony gurmak üçin “Whitelist Gate.io Email” -e nädip ýüz tutup bilersiňiz.

3. E-poçta müşderiňiziň ýa-da hyzmat üpjün edijiňiziň işlemegi kadalymy? Gorag diwaryňyzyň ýa-da wirusa garşy programmaňyzyň howpsuzlyk konfliktine sebäp bolmaýandygyna göz ýetirmek üçin e-poçta serweriniň sazlamalaryny barlap bilersiňiz.

4. Poçta gutyňyz e-poçta bilen doldurylýarmy? Çäkden geçen bolsaňyz, e-poçta iberip ýa-da alyp bilmersiňiz. Täze e-poçta üçin ýer açmak üçin köne hatlaryň käbirini aýryp bilersiňiz.

5. Mümkin bolsa, Gmail, Outlook we ş.m. ýaly umumy e-poçta salgylaryny ulanyp hasaba alyň.

SMS barlamak kodlaryny nädip alyp bilemok?

Gate.io elmydama SMS tanamaklyk gurşawymyzy giňeltmek arkaly ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak üçin işleýär. Muňa garamazdan, häzirki wagtda käbir ýurtlar we sebitler goldanylmaýar.

SMS tassyklamasyny açyp bilmeýän bolsaňyz, ýerleşýän ýeriňiziň ýapylandygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin global SMS habar beriş sanawymyzy barlaň. Locationeriňiz sanawda ýok bolsa, Google Autentifikasiýany esasy iki faktorly tassyklamak hökmünde ulanyň.

SMS tassyklamasyny işjeňleşdireniňizden soňam ýa-da häzirki wagtda global SMS ýaýlym sanawymyzda ýerleşýän bir ýurtda ýa-da sebitde ýaşaýan bolsaňyz, SMS kodlaryny alyp bilmeýän bolsaňyz, aşakdaky çäreleri görmeli:
 • Jübi enjamyňyzda güýçli ulgam signalynyň bardygyna göz ýetiriň.
 • Telefonyňyzdaky SMS kod belgimiziň işlemegine päsgel berip biljek islendik jaňy blokirlemek, gorag diwary, antiwirus we / ýa-da jaň edýän programmalary öçüriň.
 • Telefonyňyzy açyň.
 • Munuň ýerine ses barlagyny synap görüň.

Gate.io hasaby howpsuzlygyny nädip ösdürmeli

1. Parol sazlamalary: Çylşyrymly we üýtgeşik parol belläň. Howpsuzlyk maksady bilen, iň bolmanda bir baş harp we kiçi harp, bir belgini goşmak bilen azyndan 8 simwoldan ybarat paroly ulanmagy unutmaň. Başgalar üçin aňsat elýeterli nagyşlary ýa-da maglumatlary (meselem, adyňyz, e-poçta salgyňyz, doglan günüňiz, jübi telefonyňyz we ş.m.) ulanmakdan gaça duruň.

 • Maslahat bermeýän parol formatlarymyz: lihua, 123456, 123456abc, test123, abc123
 • Maslahat berilýän parol formatlary: Q @ ng3532 !, Iehig4g @ # 1, QQWwfe @ 242!

2. Parollary üýtgetmek: Hasabyňyzyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin parolyňyzy yzygiderli üýtgetmegiňizi maslahat berýäris. Parolyňyzy üç aýdan bir gezek üýtgetmek we her gezek düýbünden başga parol ulanmak iň gowusydyr. Has ygtybarly we amatly parol dolandyryşy üçin "1Password" ýa-da "LastPass" ýaly parol dolandyryjysyny ulanmagy maslahat berýäris.

 • Mundan başga-da, parollaryňyzy gizlin saklaň we beýlekilere açmaň. Gate.io işgärleri hiç wagt parolyňyzy soramazlar.

3. Iki faktorly tanamaklyk (2FA)
Google Autentifikatoryny baglanyşdyrmak: Google Authenticator, Google tarapyndan işe girizilen dinamiki parol guraly. Gate.io tarapyndan üpjün edilen ştrih koduny skanirlemek ýa-da açary girizmek üçin jübi telefonyňyzy ulanmagyňyz talap edilýär. Goşulandan soň, tassyklaýjyda her 30 sekuntda dogry 6 sanly tanamak kody dörediler.

4. Balyk tutmakdan ägä
boluň, Gate.io-dan gelen ýaly görünýän fişing e-poçtalaryna seresap boluň we Gate.io hasabyňyza girmezden ozal baglanyşygyň resmi Gate.io web sahypasydygyna göz ýetiriň. Gate.io işgärleri hiç haçan parolyňyzy, SMS ýa-da e-poçta tassyklama kodlaryňyzy ýa-da Google Authenticator kodlaryny soramazlar.

_

Gate.io-a nädip goýmaly

Gate.io-da kredit / debet kartoçkasy arkaly kripto nädip satyn almaly

Gate.io-da kredit / debet kartoçkasy arkaly kripto satyn alyň (Sahypa)

1. Gate.io web sahypaňyza giriň , [Kripto satyn alyň] düwmesine basyň we [Debit / kredit kartoçkasy] saýlaň.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

2. Fiat walýutasyny saýlaň we ulanjak fiat mukdaryňyzy dolduryň. Satyn almak isleýän cryptocurrency saýlaň, soňra islän töleg kanalyňyzy saýlap bilersiňiz.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
3. Dowam etmezden boýun gaçyrmany okaň, maglumatyňyzy barlaň we gutujyga basyň. Düşündirişden soň [Dowam et]

düwmesine basyp , tölegi tamamlamak üçin Üçünji Tarap sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz. 4. Ondan soň [Sargyt taryhy] düwmesine basyp sargydyňyzy görüp bilersiňiz .Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da (Programma) kredit / debet kartoçkasy arkaly kripto satyn alyň

1. Gate.io programmaňyzy açyň we [Çalt satyn alyň] düwmesine basyň. 2. [Express]
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
-e basyň we [Debit / Kredit kartoçkasyny] saýlaň we size P2P söwda zolagyna ugrukdyrylar. 3. Töleg üçin islän Fiat walýutany saýlaň we satyn aljak mukdaryňyzy giriziň. Gate.io gapjygyňyzda almak isleýän cryptocurrency saýlaň we töleg ulgamyňyzy saýlaň 4. Jikme-jiklikleriňizi gözden geçiriň, [Men okadym we boýun gaçyrmaga razy.] Düwmesine basyň we [Dowam et] düwmesine basyň . Satyn almagy dowam etdirmek üçin Üçünji tarap hyzmat üpjünçisiniň resmi web sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da Bank Transfer arkaly kripto nädip satyn almaly

Gate.io-da Bank Transfer arkaly Kripto satyn alyň (Sahypa)

1. Gate.io web sahypaňyza giriň , [Kripto satyn alyň] düwmesine basyň we [Bank Transfer] saýlaň .
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

2. fiat walýutasyny saýlaň we sarp etmek isleýän mukdaryňyzy giriziň. Aljak bolýan cryptocurrency saýlaň we takmynan birlik bahasyna görä töleg kanalyny saýlaň. Bu ýerde, Banxa-ny mysal hökmünde ulanyp, 50 ýewro bilen USDT satyn almagy dowam etdiriň.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
3. Dowam etmezden boýun gaçyrmany okaň, maglumatyňyzy barlaň we gutujyga basyň. Düşündirişden soň [Dowam et]

düwmesine basyp , tölegi tamamlamak üçin Üçünji Tarap sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz. 4. Ondan soň [Sargyt taryhy] düwmesine basyp sargydyňyzy görüp bilersiňiz .
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io (Programma) -da Bank Transfer arkaly Kripto satyn alyň

1. Gate.io programmaňyzy açyň we [Çalt satyn alyň] düwmesine basyň. 2. [Express]
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
-e basyň we [Bank Transfer] saýlaň we size P2P söwda zolagyna ugrukdyrylar. 3. [Satyn alyň] saýlaň we töleg üçin islän Fiat walýutany saýlaň we satyn almagyň mukdaryny giriziň. Dowam etmek isleýän töleg ulgamyňyza basyň. 4. Jikme-jiklikleriňizi gözden geçiriň, [Okadym we boýun gaçyrmaga razy.] Düwmesine basyň we [Dowam et] düwmesine basyň . Satyn almagy dowam etdirmek üçin Üçünji tarap hyzmat üpjünçisiniň resmi web sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da P2P arkaly kripto nädip satyn almaly

Gate.io-da P2P arkaly Kripto satyn alyň (Sahypa)

1. Gate.io web sahypaňyza giriň , [Kripto satyn alyň] düwmesine basyň we [P2P Söwda]
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
saýlaň .
2. Geleşik sahypasynda söwda etmek isleýän söwdagäriňizi saýlaň we [USDT satyn alyň] düwmesine basyň. 3. [tölejek]
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
sütüninde tölemäge taýyn Fiat walýutasynyň mukdaryny görkeziň . Ativea-da bolmasa, [aljak] sütünine almak isleýän USDT mukdaryňyzy girizip bilersiňiz . Fiat walýutasyndaky degişli töleg mukdary awtomatiki usulda ýa-da tersine, girişiňize görä hasaplanar.

Stepsokarda agzalan ädimleri ýerine ýetireniňizden soň, [USDT satyn alyň] düwmesine basyň we netijede Sargyt sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz.

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
4. Amaly dowam etdirmek üçin [Indi satyn alyň] düwmesine basyň .
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
5. Garaşylýan sargyt sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz, tölegi dowam etdirmek üçin sargyt belgiňize basyň.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
6. Töleg sahypasyna ýeteniňizde, serişdeleri P2P Söwdaçynyň bank hasabyna geçirmek üçin 20 minutlyk penjire berilýär. Satyn almagyň amal amallaryňyza laýyk gelýändigini tassyklamak üçin sargyt maglumatlaryny gözden geçiriň .
 1. Sargyt sahypasynda görkezilen töleg usulyny gözden geçiriň we P2P Söwdaçynyň bank hasabyna geçirmegi tamamlaň.
 2. P2P Söwdaçylary bilen real wagt aragatnaşygy üçin göni söhbetdeşlik gutusyndan peýdalanyň, üznüksiz täsirleşmegi üpjün ediň.
 3. Gaznanyň geçirilişini tamamlandan soň, [töledim] diýen gutujygyny hoşniýetlilik bilen belläň.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
7. Sargyt gutaransoň, ony [Fiat Order] - [Tamamlanan sargytlar] bölüminde tapyp bilersiňiz.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da (Programma) P2P arkaly Kripto satyn alyň

1. Gate.io programmaňyzy açyň we [Çalt satyn alyň] düwmesine basyň.

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
2. [Express] -e basyň we [P2P] saýlaň we size P2P söwda zolagyna ugrukdyrylar.Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly3. Geleşik sahypasynda söwda etmek isleýän söwdagäriňizi saýlaň we [Satyn] düwmesine basyň.Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

4. Satyn almak isleýän mukdaryňyzy giriziň, töleg usulyny barlaň we dowam etmek üçin [USDT satyn alyň] düwmesine basyň . Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
5. Sargyt maglumatlaryňyzy gözden geçiriň we geleşigi dowam etdirmek üçin [Indi töläň] düwmesineGate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
basmagyňyzy haýyş edýäris . Bellik: Geleşigi tamamlamak üçin 20 minut wagtyňyz bar , P2P Söwdaçylary bilen hakyky aragatnaşyk üçin göni söhbetdeşlik gutusyndan peýdalanyň , üznüksiz özara baglanyşygy üpjün ediň.

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Kriptony Gate.io-da nädip goýmaly

Gate.io-da Onchain Depozit arkaly kripto goýuň (Sahypa)

1. Gate.io web sahypaňyza giriň , [Gapjyk] -a basyň we [Spot hasaby]
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
saýlaň . 2. Dowam etmek üçin [Depozit]
düwmesine basyň . 3. [Depozit] düwmesine basyp [Onchain Depozit] saýlaň . 4. Goýmak isleýän cryptocurrency saýlaň we toruňyzy saýlaň. Bu ýerde mysal hökmünde USDT ulanýarys. 5. Göçürmek düwmesine basyň ýa-da goýum salgysyny almak üçin QR koduny skanirläň . Bu adresi yzyna almak platformasyndaky salgy salgy meýdanyna goýuň. Çekmek haýyşyny başlamak üçin yzyna almak platformasynda berlen görkezmelere eýeriň. 6. Tassyklanylandan soň, goýum hasabyňyza goşular. Goýum sahypasynyň aşagyndaky soňky goýumlary tapyp bilersiňiz ýa-da [Soňky goýum] aşagyndaky ähli goýumlary görüp bilersiňiz.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmalyGate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da (Programma) Onchain Depozit arkaly kripto goýuň

1. Gate.io programmasyna açyň we giriň, birinji sahypada [Depozit] -e basyň.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
2. Dowam etmek üçin [Onchain Depozit]
-e basyň . 3. Indiki sahypa ugrukdyrylandan soň, goýmak isleýän kriptoňyzy saýlaň. Kripto gözlegine basyp, muny edip bilersiňiz. 4. Goýum sahypasynda tory saýlaň. 5. Göçürmek düwmesine basyň ýa-da goýum salgysyny almak üçin QR koduny skanirläň . Bu adresi yzyna almak platformasyndaky salgy salgy meýdanyna goýuň. Çekmek haýyşyny başlamak üçin yzyna almak platformasynda berlen görkezmelere eýeriň.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da GateCode Depozit arkaly kripto goýuň (Sahypa)

1. Gate.io web sahypaňyza giriň , [Gapjyk] -a basyň we [Spot hasaby]
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
saýlaň . 2. Dowam etmek üçin [Depozit]
düwmesine basyň . 3. [Depozit ] düwmesine basyp [GateCode Depozit] saýlaň . Goýmak isleýän GateCode giriziň we [Tassyklamak] düwmesine basyň. 4. Ondan soň, aşakda görkezilişi ýaly goýum maglumatlaryny görersiňiz. Öňki sahypa dolanmagy ýa-da gaýtadan goýmagy saýlap bilersiňiz.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da (Programma) GateCode Depozit arkaly kripto goýuň

1. Gate.io programmasyna açyň we giriň, birinji sahypada [Depozit] -e basyň.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
2. Dowam etmek üçin [GateCode Depozit]
-e basyň . 3. "GateCode Depozit" sahypasynda, saklanan QR kod şekilini skanirläp ýa-da göçürilen GateCode-ny goýmak üçin şu ýere goýup bilersiňiz . [Tassykla] basmazdan ozal maglumaty iki gezek barlaň . 4. Soňra aşakda görkezilişi ýaly goýum jikme-jikliklerini görersiňiz. Öňki sahypa dolanmagy ýa-da gaýtadan goýmagy saýlap bilersiňiz.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Bellik ýa-da mem näme we kripto goýlanda näme üçin girmeli?

Bellik ýa-da ýatlama, her hasaby goýumy kesgitlemek we degişli hasaby karzlaşdyrmak üçin bellenen özboluşly kesgitleýji. BNB, XEM, XLM, XRP, KAVA, ATOM, BAND, EOS we ş.m. ýaly belli kripto goýlanda, üstünlikli hasaplanmagy üçin degişli belligi ýa-da ýatlamany girizmeli.

Geleşik taryhymy nädip barlamaly?

1. Gate.io hasabyňyza giriň, [Gapjyk] -a basyň we [Geleşik taryhy] saýlaň .
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly
2. Goýumyňyzyň ýa-da puluňyzyň ýagdaýyny şu ýerden barlap bilersiňiz.
Gate.io-da hasaby we goýumy nädip açmaly

Akkreditlenmedik goýumlaryň sebäpleri

1. Adaty goýum üçin blok tassyklamalarynyň sany ýeterlik däl

Adaty ýagdaýlarda, her kripto puluňyzyň Gate.io hasabyňyza goýulmazdan ozal belli bir mukdarda blok tassyklamalaryny talap edýär. Gerekli mukdarda blok tassyklamalaryny barlamak üçin degişli kripto goýum sahypasyna girmegiňizi haýyş edýäris.

2. Sanawdan çykarylan kripto goýmak

Gate.io platformasynda goýmak isleýän cryptocurrency goldaýan kriptografik walýuta laýyk gelýändigine göz ýetiriň. Tapawutlaryň öňüni almak üçin kripto ýa-da şertnama salgysynyň doly adyny barlaň. Gabat gelmeýän zatlar ýüze çykarylsa, goýum hasabyňyza girip bilmez. Şeýle ýagdaýlarda, girdejini gaýtadan işlemekde tehniki topardan kömek soramak üçin nädogry goýumlary dikeltmek arzasyny iberiň.

3. Goldanmaýan akylly şertnama usuly bilen goýum

Häzirki wagtda akylly şertnama usuly bilen käbir kriptografik walýutalary Gate.io platformasyna goýup bolmaýar. Akylly şertnamalar arkaly goýlan goýumlar, Gate.io hasabyňyzda görkezilmez. Käbir akylly şertnama geçirimleri el bilen işlemegi talap edýändigi sebäpli, kömek islegiňizi ibermek üçin haýal etmän onlaýn müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

4. Nädogry kripto adresine goýmak ýa-da nädogry goýum toruny saýlamak,

goýum başlamazdan ozal goýum salgysyny takyk girizendigiňize we dogry goýum toruny saýlandygyňyzy anyklaň. Muny ýerine ýetirmezlik, aktiwleriň karz berilmezligine sebäp bolup biler.

Thank you for rating.